Algemene voorwaarden Waardenborg B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Waardenborg B.V. en op alle overeenkomsten die Waardenborg B.V. sluit met haar klant. Waardenborg B.V. wordt hierna aangeduid als ‘Waardenborg’. Onder de klant van Waardenborg wordt verstaan de partij die een overeenkomst aangaat met Waardenborg, waaronder de partij die een zaak of zaken koopt van Waardenborg. De klant van Waardenborg wordt hierna aangeduid als ‘de klant’.
 2. Door een bestelling te plaatsen bij Waardenborg erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door Waardenborg uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Waardenborg slechts als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Elke aanbod van Waardenborg, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door Waardenborg in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van Waardenborg in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van Waardenborg direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn.
 2. Mondelingen toezeggingen verbinden Waardenborg slechts als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Waardenborg aan de klant zijn bevestigd.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden Waardenborg niet.
 4. Een samengesteld aanbod verplicht Waardenborg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Een aanbod van Waardenborg geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Indien een klant het aanbod van Waardenborg heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen – dan voorziet Waardenborg de klant van een opdrachtbevestiging. Indien de klant niet binnen uiterlijk 24 uur daarna schriftelijk de juistheid van de opdrachtbevestiging betwist, dan is de klant daaraan gebonden.

Artikel 3 Prijzen

 1. De door Waardenborg op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De door Waardenborg op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten, kosten van verpakkingsmateriaal en kosten van emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door Waardenborg wordt geleverd. Deze kosten worden door Waardenborg vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan Waardenborg en is Waardenborg gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen.
 3. De door Waardenborg genoemde prijzen luiden in Euro’s.
 4. Indien tussen de data van de aanbieding door Waardenborg en de aanvaarding door de klant, ook indien Waardenborg een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen de data van koop en levering door oorzaken buiten de macht van Waardenborg, een prijsstijging van de aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door een stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is Waardenborg gerechtigd deze prijsstijging volledig door te berekenen aan de klant.
 5. Alle door Waardenborg genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Waardenborg niet aansprakelijk.

Artikel 4 Monsters en modellen

Is door Waardenborg aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan geldt dat dit monster of model slechts als indicatie is getoond of verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Waardenborg is niet aansprakelijk in het geval de geleverde zaak of zaken afwijkt of afwijken ten opzichte van een monster of model.

Artikel 5 Levertijd

 1. De levertijd wordt door Waardenborg zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn.
 2. Indien Waardenborg de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is Waardenborg gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn.
  Indien Waardenborg in geval van maatwerk voor de klant halffabricaten en/of grondstoffen niet op voorraad heeft dan is Waardenborg gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende halffabricaten en/of grondstoffen weer voorradig zijn.
 1. Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft Waardenborg het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren.
 2. Waardenborg is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de klant. Indien Waardenborg op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Waardenborg gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door Waardenborg geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van Waardenborg.
 4. De klant kan de overeenkomst met Waardenborg niet ontbinden wegens overschrijding van de levertijd en kan de ontvangst en / of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

Artikel 6 Levering

 1.  Waardenborg levert bij haar bestelde zaken en toebehoren (hierna steeds samen: ‘de zaken’) af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen.
 2. Bij levering anders dan af magazijn staat het Waardenborg vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen. Het staat Waardenborg dan ook vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant. Alle kosten van vervoer en transport zijn door de klant aan Waardenborg verschuldigd. Dat geldt ook voor de opslag / verhoging die Waardenborg daarover bij de klant in rekening kan brengen.
 3. Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk franco levering is overeengekomen voor levering van Waardenborg aan de klant, dan reizen de zaken voor rekening en risico van Waardenborg. In dat geval worden de zaken geacht te zijn geleverd door Waardenborg en door de klant te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse op het transportmiddel zijn aangevoerd. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de klant en worden de zaken bij levering af magazijn geacht door Waardenborg te zijn geleverd en door de klant te zijn aanvaard.
 4. Indien bij levering beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is Waardenborg daarvoor niet aansprakelijk.
 5. Bij levering anders dan af magazijn behoeft Waardenborg de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het transportvoertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de klant te zorgen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen.
 7. Het lossen van de zaken van het transportmiddel is altijd voor rekening en risico van de klant. Waardenborg is nimmer aansprakelijk voor schade die daarbij of daardoor ontstaat, ook niet als het lossen (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd door werknemers van Waardenborg of door Waardenborg ingeschakelde derden. Dat geldt ook voor het geval het lossen (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd met (behulp van) materiaal van Waardenborg.
 8. Indien er bij levering aan de klant of bij het lossen van zaken van Waardenborg schade ontstaat aan het transportvoertuig van Waardenborg en / of aan de daarin vervoerde zaken of aan het transportvoertuig van de door Waardenborg ingeschakelde derde en / of aan de daarin vervoerde zaken, dan is de klant van Waardenborg daarvoor aansprakelijk. De klant is dan verplicht om deze schade per direct volledig aan Waardenborg te vergoeden.
 9. De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd.
 10. Vanaf het moment van levering is de zaak geheel voor rekening en risico van de klant.
 11. Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door Waardenborg worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan Waardenborg verschuldigd.
 12. Indien de klant het materiaal waarin de door Waardenborg geleverde zaken zijn verpakt verwijdert op of om het terrein van Waardenborg of een van haar leveringslocaties dan dient de klant altijd zelf zorg te dragen voor het opruimen of afvoeren van dit verpakkingsmateriaal.

 

Artikel 7 Retourzendingen

Waardenborg neemt geen zaken en / of verpakkingen retour, behoudens in het geval waarin er volgens Waardenborg sprake is van een gebrek of productiefout en er aan de vereisten als genoemd in artikel 8 lid 7 of artikel 8 lid 8 van deze algemene voorwaarden is voldaan.

Artikel 8 Keuring en reclame

 1. Elke klant van Waardenborg is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken.
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 3. Zichtbare gebreken of tekorten met betrekking tot de door of namens Waardenborg geleverde zaken dienen door de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Waardenborg te worden gemeld.
 4. Niet zichtbare gebreken of tekorten met betrekking tot de door of namens Waardenborg geleverde zaken dienen door de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Waardenborg te worden gemeld.
 5. Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.
 6. Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3, lid 4 of lid 5 van dit artikel genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door Waardenborg gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
 7. Indien volgens Waardenborg vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig door de klant is gereclameerd, dan zal Waardenborg de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan Waardenborg te retourneren. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien volgens Waardenborg vaststaat dat er sprake is van een productiefout, dan zal Waardenborg de klant daarover schriftelijk berichten. De klant dient de betreffende zaak of zaken dan inclusief verpakking binnen uiterlijk drie dagen na dit bericht van Waardenborg aan Waardenborg te retourneren, voor nader onderzoek en verdere controle. Indien de klant daartoe niet tijdig over gaat dan kan de klant geen aanspraken jegens Waardenborg meer doen gelden. Indien de klant de betreffende zaak of zaken al heeft verwerkt of heeft laten verwerken dan geldt het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
 9. De klant kan op een gebrek in de prestatie van Waardenborg geen beroep doen indien hij of een derde de door of namens Waardenborg geleverde zaken heeft verwerkt.
 10. Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens Waardenborg dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan Waardenborg op te schorten of die te verrekenen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Waardenborg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Verwerking door de klant of derden van de door of namens Waardenborg geleverde zaken brengt met zich mee dat elke vorm van aansprakelijkheid zijdens Waardenborg vervalt.
 3. Waardenborg is niet aansprakelijk voor de door de klant of derden geleden schade of letsel, ontstaan door een gebrek of gebreken aan de door of namens Waardenborg aan de klant geleverde zaak of zaken van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van diensten of werkzaamheden door Waardenborg, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Waardenborg of een van haar leidinggevenden.
 4. Indien Waardenborg B.V. ondanks het bepaalde in lid 3 van dit artikel toch aansprakelijk mocht zijn, dan is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Waardenborg plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Waardenborg beperkt tot het door Waardenborg aan de betreffende klant gefactureerde bedrag van de leverantie waarmee de schade verband houdt, met een maximum van € 5.000,00.
 5. In geen geval is Waardenborg aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, bewerkingskosten, gemist rendement immateriële schade, e.d. Waardenborg is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.
 6. Waardenborg is niet aansprakelijk voor door of namens haar gegeven adviezen. Adviezen worden slechts naar beste weten verstrekt. Waardenborg is niet op de hoogte van de feitelijke situatie op een werk of project. Ook daarom kan de klant geen aanspraken ontlenen aan een advies van of namens Waardenborg. Het opvolgen van een advies van of namens Waardenborg komt geheel voor rekening en risico van de klant.
 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens Waardenborg heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Waardenborg te zijn ontvangen.
 8. De klant vrijwaart Waardenborg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Waardenborg of haar leidinggevenden. In alle andere gevallen kunnen derden nimmer aanspraken jegens Waardenborg doen gelden.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Waardenborg behoudt zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde en nog te leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan, alsmede alle vorderingen die Waardenborg op haar klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Indien en zolang op de zaken van Waardenborg een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze zaken te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen zaken en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
 4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Waardenborg afgesloten overeenkomst, of indien Waardenborg goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Waardenborg gesloten overeenkomst, is Waardenborg te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan.
  Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of uitgesproken of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval Waardenborg haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Waardenborg, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die zaken die eigendom zijn van Waardenborg zich bevinden en die producten terug te nemen.
 1. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant.
 2. In het geval Waardenborg haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Waardenborg te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde te verkopen, en zal de klant door Waardenborg worden gecrediteerd voor de door Waardenborg te bepalen waarde van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Waardenborg op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor Waardenborg voortvloeiende schade.
 3. Als Waardenborg op haar eigendomsvoorbehoud geen beroep kan doen omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken dan is de klant verplicht om de nieuw gevormde zaken direct aan Waardenborg te verpanden.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij Waardenborg dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij Waardenborg worden gedaan.
 2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Waardenborg en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
 3. De klant is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand.
 4. De klant die een factuur van Waardenborg niet tijdig betaalt is betaling van buitengerechtelijke incassokosten aan Waardenborg verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt door Waardenborg begroot aan de hand van de staffel in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 5. Waardenborg is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom.
 6. Als de klant een deel van de door Waardenborg aan hem of haar gestuurde facturen niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, dan wordt het geheel van de facturen van Waardenborg aan de klant direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
 7. Indien naar oordeel van Waardenborg daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Waardenborg het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door Waardenborg aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar.
 8. Hetgeen de klant aan Waardenborg verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten.
 9. Indien de klant niet tijdig betaalt dan is Waardenborg gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar.
 10. Een klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Waardenborg dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen.
 11. Statiegeld en verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan Waardenborg te worden voldaan.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom in verband met de door Waardenborg aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij Waardenborg of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Waardenborg of haar licentiegevers of toeleveranciers.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op adviezen, afbeeldingen, monsters, modellen, rapporten, productspecificaties en omschrijvingen door of van Waardenborg komen altijd aan Waardenborg toe, ook als de klant daar voor heeft betaald.
 3. De klant vrijwaart Waardenborg voor alle aanspraken van derden jegens Waardenborg die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele en / of industriële eigendom door de klant, werknemers van de klant of door de klant ingeschakelde derden.

Artikel 13 Gegevens

 Waardenborg neemt in haar klantenbestand de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een bestelling van een klant, zoals bestel- bezorg- en betalingsgegevens. Door het plaatsen van een bestelling bij Waardenborg geeft de klant daar toestemming voor.

Artikel 14 Garantie

 De door Waardenborg geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Waardenborg verstrekt geen verdergaande garantie.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Waardenborg en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Waardenborg gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van Waardenborg worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de klant, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Waardenborg en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.