Privacyverklaring Waardenborg B.V.

Waardenborg B.V., gevestigd aan Ambachtsweg 6a 3411 MJ Lopik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Waardenborg B.V.
Ambachtsweg 6a
3411 MJ Lopik
T 0348 – 55 81 81
E mail@waardenborg.nl
W www.waardenborg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waardenborg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Zakelijke adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website (aanvraag samples en via onze contactpagina), in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals die genoemd worden in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwerken van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel:

– Het afhandelen van betalingen.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over onze (nieuwe) producten, levertijden en dergelijke.

Geautomatiseerde besluitvorming

Waardenborg B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Waardenborg B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn zoals deze wettelijk is vastgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Waardenborg B.V. verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Waardenborg B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waardenborg B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@waardenborg.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Waardenborg B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Waardenborg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@waardenborg.nl